Głównym i najważniejszym kierunk­iem naszej dzi­ałal­ności jest moda komu­ni­jna wykony­wana od 1999 roku w bezpośred­nim kon­tak­cie z klien­tem w naszej pra­cowni lub pod­czas wyjazdów do grup parafi­al­nych. Uśmiech na twarzy dziecka i zad­owole­nie rodz­iców jest dla nas najwięk­szą nagrodą, dlat­ego też suknie, jak i stroje dla chłopców, wykonu­jemy z najwyższą dla nas pre­cyzją, z najwyższej jakości mate­ri­ałów, zgod­nie z panu­ją­cymi aktu­al­nie tren­dami mody komu­ni­jnej, uwzględ­ni­a­jąc przy tym również życzenia indy­wid­u­al­nego klienta.

Prowadz­imy dwa rodzaje sprzedaży naszych strojów:

Sprzedaż bezpośred­nia.
Jedziemy na umówione wcześniej spotkanie do danej parafii, prezen­tu­jemy naszą ofertę, następ­nie po doko­naniu wyboru przez rodz­iców oso­biś­cie mierzymy każde dziecko.
Po wyko­na­niu stro­jów dostar­czamy je na miejsce z możli­woś­cią przymierzenia i sprawdzenia każdego stroju.

Sprzedaż wysyłkowa.
Należy wypełnić for­mu­larz lub jego kopię i przesłać lis­townie, fak­sem bądź na adres elek­tron­iczny. Po zre­al­i­zowa­niu zamówienia stroje wysyłamy na podany adres.

Płat­ność następuje przy odbiorze stro­jów lub przelewem na konto naszej firmy.